NYÍLT NAP A HUNGARORINGEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Forma1club.hu
Általános Szerződési Feltételek
 
I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató neve: Hungaroring Forma 1 Klub Egyesület
Székhelye: 2146 Mogyoród, Hungaroring versenypálya 0226/9 hrsz.
Postai és irodai címe: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 3-5.  – Váci 1 Irodaház
Nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság
Nyilvántartási szám: 2632, Pk.60045/1999
Adószáma:         18682719-2-13
E-mail címe:       info@forma1club.hu
Honlapjának címe:          www.forma1club.hu
Telefonos ügyfélszolgálat:           +36-1-327-0987
Munkanapokon H-Cs: 8.00 - 16.00 óra, pénteken 8-14 óra között.
 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet A Forma 1 Klub klubtagsági kártyáinak, illetve a FORMULA 1 MAGYAR NAGYDÍJ klubos belépőjegyei megvásárlásának elősegítésére. (a továbbiakban: Szolgáltatás).
3. A weboldalon 18. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat. A Vásárló a "Vásárol” gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket - így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást - megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint a Felhasználási és Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.
4. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A vásárló által begépelt adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

5. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
6. A Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.forma1club.hu oldalon történő közzététele útján értesíti.
 
II. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás.
1) A szolgáltatás, vagyis a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a weboldalon. A weboldalon teljeskörű tájékoztatás található az éppen elérhető jegyekről és azok áráról, bruttó formában. Szolgáltató weblapján a Vásárló regisztráció nélkül megtekinthet minden adatot, illetve a Vásárlását is lefolytathatja regisztráció nélkül.
2) A szolgáltató neve az I. pontban található.
3) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található. A Rendezvényszervező neve a Belépőjegyen is szerepel.

4) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt iroda. A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére címezheti.

5) A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

6) A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A kiválasztott szállítási mód (pl. futárszolgálat) további költségekkel járhat. A Szolgáltató banki átutalásos fizetési módot és postacsekkes fizetési módot is elfogad.
7) A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.
8) A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvény időpontjáig, klubtagsági kártya esetében adott év december 31. napjáig tart.
9) A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő közelezettségei nincsenek.

10) A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és járási kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

III. A Vásárló adatai
1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
2. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Vásárlónak lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani, bármikor a rendelés véglegesítése előtt. Rendelését a Vásárol gomb megnyomásával tudja véglegesíteni. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Vásárló valódiságát ellenőrizni.
3. A Szolgáltató a Vásárló adatait a weboldalon elérhető Adatkezelési Szabályzatokban foglaltak szerint kezeli.
4. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért azonban a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 
IV. Vételár, fizetési és szállítási feltételek

1. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vásárlót terheli a felelősség.
2. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mail tartalmazza a lehetséges fizetési módokhoz szükséges információkat. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3. A Szerződés a Vásárló és a Szolgáltató között a jelentkezési lap elküldésével és a fizetési kötelezettség egyidejű teljesítésével jön létre.
4. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

V. Jegytípusok;
1. Klubkártya és jegytípusok:
a) klubkártya, műanyagkártya alapú kártya, mely tartalmazza a tulajdonos nevét, igazolványszámát és egy azonosító sorszámot vonalkóddal.
b) papír alapú jegy. Ez a jegy típus személyesen vehető át irodánkban, illetve kérés esetén futárszolgálattal kézbesítjük. A jegyen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza a beléptetéshez. A vonalkódot a Rendezvény helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.
 
VI. Elállási és felmondási jog
A vásárlás a "Vásárlás” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a jelentkezési lap elküldése és a fizetési kötelezettség teljesítése után, azaz a Szerződés létrejöttével, a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Klubkártyát, sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (a Rendezvény elmaradása esetének kivételével).
 
VII. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai
1. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvényszervezőktől beérkezett információkat eljuttassa az érdeklődőkhöz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó olyan információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, amelyeket a Rendezvényszervező maga rögzített a rendszerben, vagy a Rendezvényszervezőtől kapott információk alapján rögzítette azt a Szolgáltató.
4. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 
VIII. A Rendezvényre vonatkozó szabályok
1. A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvény megtartása és minősége kapcsán. A Rendezvényen való részvétel kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a Belépőjegyet felmutató személy, illetve a Rendezvény szervezője között jön létre. Ezt a jogviszonyt a Rendezvény, illetve a Rendezvényszervező hivatalos honlapján található szabályzatok határozzák meg.


2. A Klubkártya és a Belépőjegy nem átruházható. 
3. Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

4. A Belépőjegy fajtájától függően digitális és analóg biztonsági elemeket tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági elemek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

5. Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználói kört jogosítanak fel a belépésre (pl.: gyermekjegy) A jogosultság meglétét a Szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A Rendezvényszervező a biztonsági szolgálaton keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.
6. Bizonyos esetekben a Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.
7. A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.
8. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
9. A részvételi feltételeket, a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
10. Vásárló a Szerződés létrejöttével elfogadja a Hungaroring pályalátogatási feltételeit, amelyet a www.hungaroring.hu weboldalon talál, és egyúttal tudomásul veszi, hogy a szabályok be nem tartása a helyszínre történő belépés megtagadását, illetve a pályáról történő eltávolítást vonhatja maga után.
11. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

12. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.